Aktualności.

Informujemy o przekształceniu Firmy Raxel w Interbiz Sp. z o.o. dalsze informacje tu..

Informacja o przeksztalceniu.

Informacja o przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością!

 

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 23 września 2021 r. został zakończony proces przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Raxel Telekomunikacja Mazowiecka Sławomir Owczarczyk (REGON 130133364, NIP 5681009676) w spółkę kapitałową pod nazwą INTERBIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art.551 § 5 i art.584 i nast. Kodeksu spółek handlowych (K.s.h).
Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpił w dniu 23 września 2021 roku.
Informujemy, że wskutek przekształcenia, w dniu 23 września 2021r. (Dzień Przekształcenia) zmianie uległa forma prawna firmy oraz jej numery NIP, REGON.
Spółka INTERBIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000923021, REGON 520012621, NIP 5311712426.
Dodatkowo informujemy, że wskutek przekształcenia firmie INTERZBIZ Sp. z o.o. , przysługują zgodnie z art.553 K.s.h, wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność wcześniej zawartych umów.
Inne dane spółki tj. adres siedziby, numery kont bankowych pozostają bez zmian. W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur, rachunków), a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:
INTERBIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nowołęczna 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki NIP 5311712426 REGON 520012621

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osób fizycznych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RAXEL Telekomunikacja Mazowiecka ul. Nowołęczna 6, 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki

 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług przez Administratora,

 4.  Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym Administratorowi usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym dostawcom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, marketingu, integratorom oraz podmiotom realizującym dodatkowe świadczenie w ramach usług o podwyższonej opłacie, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 6. Dane przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa.

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.

 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.

 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Regulamin

Regulamin Promocji " Poleć Sąsiada"

 

 

Abonent: osoba fizyczna bądź prawna, będąca już klientem firmy Raxel Telekomunikacja Mazowiecka

Nowy Klient: osoba, która podpisze umowę na świadczenie usługi dostawy internetu w sieci RAXEL na skutek polecenia przez Abonenta i nie odstąpi od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych

 1. Oferta jest przeznaczona wyłącznie dla klientów indywidualnych posiadających aktualną umowę na usługi telekomunikacyjne z oferty dla klientów indywidualnych oraz nie zalegających z płatnościami za świadczone przez RAXEL usługi.

 1. Abonent chcący skorzystać z możliwości objęcia promocją wypełnia na stronie www.4lte.pl Formularz promocyjny – część „Polecający”. Przekazuje osobie Polecanej – Nowemu Klientowi numer swojej umowy abonenckiej z Raxel Telekomunikacja Mazowiecka.

 1. Nowy Klient wypełnia umieszczony na stronie www.4lte.pl Formularz promocyjny – część „Polecany” wpisując w odpowiednią rubrykę otrzymany od Abonenta – Polecającego numer numer swojej umowy abonenckiej z Raxel Telekomunikacja Mazowiecka .

 1. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionych Formularzy zarówno od Polecającego (Abonenta) i Polecanego (Nowego Klienta), pracownik RAXEL skontaktuje się z nimi z informacją dotyczącą spełnienie/nie spełnienia warunków promocyjnych - w terminie 7 dni od dnia otrzymania formularzy.

 1. Promocja polega na zrabatowaniu miesięcznego abonamentu internetowego nieprzekraczającego 80zł brutto do kwoty 1zł brutto. W przypadku większego abonamentu, klientowi Polecającemu przysługuje upust w wysokości 80,00zł brutto.

 1. Warunkiem udziału Abonenta - Polecającego w niniejszej promocji jest podpisanie (oraz nieodstąpienie w terminie 14 dni kalendarzowych) przez Nowego Klienta - Poleconego w okresie trwania promocji umowy o świadczenie usług internetowych z RAXEL Telekomunikacja Mazowiecka oraz jego przyłączenie do sieci RAXEL. Nowy Klient nie zostanie uznany za Poleconego, jeśli w jego lokalu w ciągu ostatnich 3 miesięcy były świadczone usługi dostępu do Internetu w sieci RAXEL Telekomunikacja Mazowiecka, z wyłączeniem wyjątkowych okoliczności tj. przeprowadzki, sprzedaży mieszkania itp.

 1. W zamian za polecenie , które zakończy się zgodnie z wymienionymi warunkami w pkt.6,:

- za każdego Nowego Klienta Polecający otrzyma rabat za jeden okres rozliczeniowy,

- w przypadku polecenia 6 Nowych Klientów, Abonentowi przysługuje nagroda w wysokości 3 dodatkowych rabatów i proporcjonalnie zwiększa się łączna ilość zrabatowanych miesięcy.

 • W przypadku polecenia 12 Nowych Klientów Abonentowi przysługuje nagroda w wysokości 6 rabatów i proporcjonalnie zwiększa się łączna ilość zrabatowanych miesięcy.

Ilustruje to przykładowa tabela:

Liczba poleconych osób

Liczba zrabatowanych miesięcy za kolejnego Poleconego

Nagroda / ilość dodatkowych miesięcy

Łączna liczba zrabatowanych miesięcy

1

1

 

1

2

1

 

2

3

1

 

3

4

1

 

4

5

1

 

5

6

1

3

9

7

1

 

10

8

1

 

11

9

1

 

12

10

1

 

13

11

1

 

14

12

1

6

21

 1. W przypadku spełnienia łącznie wszystkich warunków promocji Nowemu Klientowi zostaje przydzielony promocyjny rabat w wysokości 80,00zł do jednego – pierwszego abonamentu miesięcznego, polegający na pomniejszeniu pierwszej faktury maksymalnie do 1 zł.

 1. Rabat kwotowy, o którym mowa w punkcie 5 będzie udzielany w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpi przyłączenie Poleconego do sieci RAXEL Telekomunikacja Mazowiecka. Wartość rabatu przyznawanego w ramach niniejszej promocji nie podlega wymianie na gotówkę.

 1. W przypadku jeśli kwota po uwzględnieniu rabatu promocyjnego jest mniejsza od 1 zł brutto, kwota zostanie zaokrąglona do 1 zł brutto.

 1. Promocja trwa od 01.02.2018r do 31.08.2018r.

POLEĆ SĄSIADA!

Polecaj nasze usługi swoim znajomym i nie płać za abonament internetowy !


 Przedstawiamy Państwu promocję skierowaną do naszych Stałych Klientów, umożliwiającą uzyskiwanie znaczących rabatów za każdego nowo pozyskanego Abonenta!


 Polecając jednego Nowego Abonenta uzyskujesz do 80zł upustu,

polecając większą ilość osób zyskujesz znacznie więcej!

tabela poleć

Promocja "Poleć Sąsiada" - Regulamin


Chcąc polecić znajomego  - wypełnij formularz "Polecam Sąsiada"


Zostałeś polecony przez znajomego jako Nowy Abonent RAXEL – wypełnij formularz „Zostałem polecony”